Funktionskontrol af bygningstekniske installationer

Focuscontrol tilbyder uvildig rådgivning og udførelse af funktionsafprøvning af bygningstekniske installationer i henhold til Bygningsreglementets krav pr. 1. juli 2017.

Vælg mellem 2 afprøvnings- og kontrolmodeller

Den første model omfatter en række basale ydelser, som kan verificere at kravene til ukomplicerede tekniske installationer og anlæg er overholdt. Her udfører vi funktionsafprøvningen efter de tekniske installationer er indreguleret, afprøvet og færdigmeldt af fagentreprenørerne. Funktionsafprøvningen kan udføres som en delafprøvning af netop den entreprise, som fagentreprenøren er ansvarlig for.

Den anden model omfatter en model, hvor vi indtræder i processen allerede ved byggeriets opstart, altså på det tidspunkt, hvor projektet foreligger i sin endelige form og hvor de tekniske krav fra byggeriets rådgivere foreligger. Her vil vi typisk tilbyde at gennemføre en granskning af projektmaterialet og give feed back på evt. uklarheder, som skal afdækkes tidligt i byggeriet, så funktionsafprøvningen kan forberedes og planlægges tværfagligt. Denne model ses typisk anvendt i byggerier, hvor de tekniske installationer er mere komplekse og hvor flere tekniksystemer interagerer med hinanden.

Afprøvningskvalitet

Vi gennemfører funktionsafprøvningen ud fra et standardparadigme, som sikre at testen er reproducerbar og udarbejder den fornødne dokumentation og erklæringer, som skal godkendes af bygningsmyndigheden før ibrugtagningstilladelsen kan udstedet. Focuscontrol har det nødvendige måleudstyr og er uddannet til at gennemføre funktionsafprøvningen i overensstemmelse men kravene i lovgivningen.

 

Som minimum kræves det, at det kontrolleres af der er gennemført funktionsafprøvning af:

  • Cirkulerende vandmængder i varmeanlæg
  • Korrekte funktioner i bygningsautomatik
  • Virkningsgrad for ventilationsanlæg, herunder varme- og køleflader, blandesløjfer m.v.
  • Funktion af belysningsanlæg
  • Funktion af elevatorer

Uvildig afprøvning og dokumentation

Fælles for de 2 afprøvningsmodeller er, at prøvningen udføres som tredje-parts afprøvning, hvilket sikre en uvildig afprøvningen med tilhørende dokumentation som verificerer, at Bygningsreglementets krav er overholdt.

Tredje-parts afprøvningen sikres ved kontraktindgåelse, som tydeliggør at funktionsafprøvningen udføres i overensstemmelse med gældende standarder og at det anvendte testudstyr har den fornødne klassifikation og kalibrering er dokumenteret.


Du er her: FocusControl / Funktionsafprøvning